به نام خدا

مسابقه ی علمی معلمان پايه دوم   

   آموزش وپرورش شهرستان پاکدشت    

                    سرگروه های آموزشی پایه دوم وسوم   

                     تاریخ13/11/87

1- ماده به تمام چیزهایی گفته می شود که .......................

الف: جرم دارد                                              ب: فضا اشغال میکند             

ج: از طریق حواس آن را درک میکنیم                   د: مورد الف و ب

 

2- در جامدات کدام حالت وجود دارد.؟

الف: مولکول حرکت لرزشی دارد            ب: مولکول حرکت جنبشی ندارد

ج: مولکول حرکت جابجایی دارد                د: مولکولها فاصله زیادی دارند

 

3- در کدام حالت ماده حرکت مولکول بیشتر است؟

الف: جامد                    ب: مایع                   ج: گاز                              د: در سه حالت ماده یکسان است.

 

4- کدام حالت از ماده حجم ثابت ندارد.

الف: جامد                 ب: مایع                    ج: گاز                     د: مایع و گاز

 

5- در  تغییر حجم مواد کدام متغیرها مؤثر است.؟

الف: دما                    ب: فشار                             ج:: نور               د: الف-ب

 

 

6- کدام یک از موارد زیر ماده است؟

الف: هوا                     ب: نور                               ج: گرما                    د: هیچکدام

 

7- کدام حالت ماده می تواند تمام حجم ظرف خود را اشغال کند.

الف: جامد                 ب: گاز                               ج: مایع                     د: هیچکدام

8- مولکول از به هم پیوستن دو یا چند .......... تشکیل شده است.

الف: اتم                     ب: مولکول                          ج: الکترون                 د: نوترون

9- در پایان فصل حالتهای مواد دانش آموز می فهمد که:

الف: مایعات از خودشان شکل دارند.                           ب: گازها در همه جا پخش میشوند.

د: آب به صورت مایع وجود دارد.                    د: به همه چیز در اطراف ما ماده میگویند.

10- هدف از فعالیت کیسه نایلونی حاوی حاوی گردو، مایع رنگی و هوا چیست؟

الف: دانش آموزان با تفاوت سه حالت ماده بیشتر آشنا شوند.

ب: دانش آموزان با مفهوم گاز آشنا شوند.

ج: دانش آموزان با مفهوم مایع آشنا شوند.

د: دانش آموزان با مفهوم جامد آشنا شوند.

 

11- مقدارماده ی تشکیل دهنده هر جسم .................... نامیده میشود.

الف: حجم                 ب: وزن                              ج: جرم                               د: ب و ج

 

12- واحد اندازه گیری وزن کدام است؟

الف: مثقال                 ب:لیتر                               ج: کیلوگرم                د: نیوتن

 

13- کدام مطلب نادرست است؟

الف: در استوا وزن اجسام از قطب کمتر است.

ب: با دور شدن از سطح زمین وزن کم می شود.

ج: هر چه جرم یک جسم بیشتر باشد وزن آن بیشتر می شود.

د: در فضا جرم اجسام کم می شود.

 

14- کدام ماده از کربن ساخته شده است

الف: الماس                ب: گرافیت (مغز مداد)             ج: نمک طعام             د: الف و ب

 

15- کدا جامد زیر به شکل بلور نیست؟

الف: نمک طعام           ب: پلاستیک                      ج: الماس                  د: الف و ج

 

16- به کدام حالت ماده سیالات یا شاره ها می گویند؟

الف: گازها و جامدات     ب: مایعات و جامدات              ج: گازها , مایعات         د: گازها

 

17- در قسمت آمادگی قبل از تدریس کدام موضوع از اسباب بازیهای کوچک و بزرگ استفاده می کنیم.

الف: وزن                   ب: حجم                            ج: جرم                    د: جامد

 

18- در پایان فصل جرم و حجم، دانش آموز میفهمد که با خرد کردن مواد جامد .................... تغییر میکند و ..................... ثابت است.

الف: جرم، حجم          ب: جرم، وزن                       ج: وزن، حجم             د: حجم، جرم

 

19- با آزمایش فشرده سازی و پوش دادن پنبه دانش آموزان می فهمند.........

الف: هر ماده ای که حجم بیشتری دارد لزوماً جرم بیشتری ندارد.

ب: هر ماده که جرم بیشتری دارد، حجم بیشتری هم دارد.

ج: مواد با حجم بیشتر جرم بیشتری دارند.

د: مواد با جرم بیشتر وزن بیشتر ندارند.

 

20- در کدام یک از کارها نیرو به کار رفته است؟

الف: رانندگی کردن                ب: قدم زدن               ج: صحبت کردن                   د: هر سه مورد

 

21- کدام دانشمند قوانین مربوط به حرکت و نیروها را ارائه کرد؟

الف: نیوتن                         ب: انیشتین               ج: گالیله                            د: جیمز وات

 

22- جاذبه ی کره ی ماه .......... جاذبه ی کره ی زمین است؟

الف: نصف                           ب: یک چهارم                      ج:یک ششم                    د: هم اندازه

23- در مسابقه ی طناب کشی کدام هدف محقق می شود؟

الف: تجربه عملی مفهوم نیرو

ب: دانش آموزان به فایده همکاری پی می برند.

ج: ایجاد حس رقابت سالم

د: هر سه مورد

 

24- هر چه جرم دو جسم ............ و فاصله ی بین آن ها ............. نیرو جاذبه بین آن دو ..........خواهد بود.

الف: کمتر، کمتر، بیشتر                               ب: بیشتر، کمتر، کمتر

ج: بیشتر، کمتر، بیشتر                                        د: کمتر، بیشتر، بیشتر

 

25- اندازه سایه به ........... بستگی دارد.

الف: مقدار نور             ب: جهت تابش نور               ج: فاصله از چشمه نور       د: جنس ماده

 

26- کدام چشمه نور نیست؟

الف: خورشید                       ب: ماه                     ج: کرم شب تاب                   د: شمع

 

27- نور از ذرات ریزی بنام ............تشکیل شده است.

الف: پروتون                         ب: نوترون                 ج: الکترون                          د: فوتون

 

28- ............... چشمه نور طبیعی و .............. چشمه نور مصنوعی است.

الف: رنگین کمان و رعد و برق                       ب: ستارگان و کرم شب تاب

ج: ماه و چراغ قوه                                               د: خورشید و شمع

29- کدام جمله نادرست است؟

الف: برای دیدن اجسام نور لازم است

ب: هر چیزی که از خودش نور بدهد چشمه نور است.

ج: نور در همه ی پدیده ها رفتار موجی دارد.

د: هنگامی که نور از جسمی عبور نکند سایه تشکیل می شود.

 

30- برای تشکیل نیم سایه چشمه نور باید چگونه باشد؟

الف: نقطه ای              ب: گسترده              ج: طبیعی                  د: مصنوعی

 

31- در فعالیت ساختن تلفن کدام مفهوم آموزش داده می شود.

الف: در اثر لرزش اجسام صدا تولید می شود.

ب: صداها با یکدیگر تفاوت دارند.

ج: معرفی صداها بم و برخی دیگر زیر هستند.

د: صدا از اجسام عبور می کند.

 

32- انسان فقط صداهایی را می تواند بشنود که منبع آن .............. ارتعاش در ثانیه دارد.

الف: 4000-40                  ب: 3000-30          ج: 2000-20                   د: 5000 – 50

 

33- کدام حیوان می تواند صداهای زیر را بهتر بشنود.

الف: سگ و موش                ب: مرغ           ج: موش                  د: اسب و گاو

 

34- هنگامی که ارتعاش تارهای صوتی کند باشد، صدای ....... تولید و وقتی ارتعاش تند باشد صدای ............. تولید می شود.

الف: بم، کلفت                      ب: زیر، ضعیف            ج: زیر، بم                 د: بم، زیر

 

35- در کجا صدا شنیده نمی شود؟

الف: زیر آب                         ب: سطح کره ماه        ج: در زیر زمین           د: در ارتفاعات

 

 

36- در کدام حالت صدا نازک تر می شود؟

الف: طول کش کوتاه باشد.                                     ب: طول کش بلند باشد.

ج: ضخامت کش بیشتر باشد.                                  د: هیچکدام

 

موفّق باشيد 

 سرگروه های آموزشی پایه دوم وسوم   


+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |