هوالحکیم                

مسابقه ی علمی معلمان  پایه اول   

          آموزش و پرورش شهر ستان پاکدشت     

     سرگروه های آموزشی پایه اول

1-     مجموعه ی انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده را چه می گویند ؟

    

                   الف- انرژی درونی            ب- انرژی بیرونی             ج- انرژی جنبشی                   د- ب و ج

 

2-     وقتی که یک قطعه آهن داغ را در داخل یک ظرف آب سرد می اندازیم چه اتفاقی می افتد ؟

 

      الف- انرژی درونی جسم گر م کاهش یافته و انرژی درونی جسم سرد کاهش می یابد .

 

      ب-   انرژی درونی جسم گرم افزایش یافته و انرژی درونی جسم سرد کاهش می یابد.

 

     ج -   انرژی درونی جسم گرم کاهش یافته و انرژی درونی جسم سرد افزایش می یابد.

 

     د -  انرژی درونی جسم گرم افزایش یافته و انرژی درونی جسم سرد افزایش می یابد.

 

3-     ما یکروویو برای پختن غذا از چه گرمایی استفاده می شود؟

 

     الف – گرمای موضعی           ب – گرمای تابشی             ج – مادون قرمز              د- لیزر

 

4-     کدام تعریف برای گرما و دما صحیح می باشد .

 

            الف – گرما انرژی است، اما دما معیار ی برای اندازه گیری این انر ژی است .

 

     ب -   دما انرژی است ، اما گرما معیاری برای اندازه گیری این انرژی است

 

          ج -   گرما و دما هردو انرژی هستند ومعیاری برای اندازه گیری ندارند .

 

          د -   گرما و دما هر دو معیار  هستند وانرژی  برای اندازگیری وجود ندارد .

 

      5 -  کدام واحد اندازگیری دما در ایران بیشتر استفاده می شود ؟

 

.           الف – فارنهایت               ب -  کلوین              ج -  سانتی گراد                  د – هیچکدام

 

6-     دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف مواد ومکان ها را از نظر گرما با یکدیگر مقایسه می کنند و پی می برند که ..............

 

     الف – همه ی  مکان ها و همه چیزها به یک اندازه گرم هستند .

    

     ب -  همه ی مکان ها و همه چیزها ی به یک اندازه سرد هستند .

 

     ج-  همه ی مکان ها م و همه چیز ها به یک اندازه گرم نیستند .

 

      د – هیچکدام

 

       الف – هنگامی که نور جذب یک جسم شود به گرما تبدیل می شود .

        ب – هر چه جسمی گرم تر باشد از خود بیشتر تابش می کند .

       ج -  تعداد محد ود ی از اجسام گرم از خود تابش می کنند.

 7 –کدام جمله در مورد گرما نادرست است ؟

  

 

 

 

      د- انرژی گرمایی و نورانی به آسانی به یکدیگر تبدیل می شوند .

 

     8-  هدف کدام فعالیت آموزشی مفهوم گرما است ؟

 

        الف -   رسم وسایل گرم کننده ی منزل                      ب – قرار دادن  لیوان های یخ در جاهای مختلف

 

        ج -   قرار دادن پارجه های تیره وروشن در آفتاب       د -  گفتگو در مورد خورشید

 

  9-   وقتی در پایان فصل گرما دانش آموزان ضرورت صرفه جویی در روشن کردن اجاق ها و چراغ ها پی می برد کدام حیطه                     

 

         یا د  گیری محقق شده است ؟

 

               الف – نگرش                ب – دانستنی ها               ج – مهارت ها                د هیچکدام

 

        10- گرما یکی از شکل ها انرژی است که به .................ذره های تشکیل دهنده ی هر ماده مر بوط می شود .

 

                  الف – جنس                 ب- جنبش                      ج-  اندازه                      د- رنگ   

            

  11-حرکت یک جسم یک امر نسبی است  یعنی جه؟

 

                الف – یک جسم ممکن است از نظر یک ناظر متحرک واز نظر ناظر دیگر ساکن باشد .

 

                ب –  یک جسم ممکن است از نظر یک ناظر ساکن و از نظر ناظر دیگر ساکن باشد .

 

                ج –  یک جسم ممکن است از نظر یک ناظر متحرک و ازنظرناظر دیگر متحرک باشد .

 

                  د –  یک جسم ممکن است از نظر یک ناظر ساکن و از نظر ناظر دیگر متحرک باشد.

 

 

12--کدام یک سر عت بیشتری دارد ؟

 

         الف – هواپیما  مسافرتی            ب – ماهواره            ج- نور در هوا                د- صوت در هوا

 

13وقتی سطح  جسمی روی یک سطح دیگر می لغزد هر کدام از آن ها بر دیگری نیروی به نام …………

 

                  الف – مغنا طیسی                  ب – الکتریسیته           ج – اصطکاک             د-محرکه

 

14-هدف حرکت با سوت روی دایره چیست؟

 

          الف -  دانش آموزان با انجام کار عملی با مفهوم حرکت آشنا یی بیش تری  پیدا کنند .

 

          ب -  دانش آموزان اجسام را از نظر متحرک ویاساکن بودن طبقه بندی کنند. 

 

ج‌-      دانش آموزان حرکت یک جسم را روی سطوح مختلف مقایسه کنند .

 

د‌-       دانش آموزان حرکت اجسام سبک و سگین را روی یک سطح مقایسه کرده و نتیجه گیری کنند .

 

15-کدام فعالیت برای خارج از کلاس می باشد ؟

 

          الف – از دانش آموزان بخواهید پاسخ هایی که به پرسش ها می دهند در یک جمله ی کامل بگویند .

 

           ب-از دانش آموزان بخواهید در مسیر مدرسه به خانه محیط اطراف را با دقت مشاهده کنند .

 

ج -  شرایطی فراهم کنیم تا آن چه در تصویر کتاب آمده است را بچه ها کلاً در کلاس انجام دهند . 

 

             د-  از دانش آمو زان بخواهید عبارات ناقص را با جملات (حرکت می کند یا ساکن است ) کامل کنند .

 

16-زمانی که مکان یک جسم نسبت به یک نقطه تغییر می کند می گویند :   

 

        الف –آن جسم نسبت به آن نقطه در حال حرکت است .

 

        ب -  آن جسم نسب به آن نقطه در حال ساکن است .  

 

       ج – آن جسم نسبت به آن نقطه هر دو در حال حرکت می باشند .

 

        د- آن جسم نسبت به آن نقطه هر دو در حال ساکن می با شند

 

17-سرعت صوت در هوا چقدر است ؟

 

        الف -  340 متر بر ثانیه          ب-  340 کیلومتر بر ثانیه            ج- 3400متر بر ثانیه        د- 3400 کیلومتر بر ثانیه

 

18-اعتماد به نفس کودکان کم رو ، منزوی و دیر آموز را از طریق شرکت دادن در فعالیت هایی که مطمئن هستید می توانند انجام

 دهند ..........

 

                 الف- کاهش دهید                     ب- تغییر دهید                         ج- افزایش دهید                  د- اهمیت ندهید

 

19-چرا همیشه لازم است قبل از انجام فعالیت  ابزار ، مواد و وسایل دانش آمزان کنترل شود ؟

 

                 الف – تا معلوم شود هیج یک از وسایل گم نشده است .

 

                 ب -   تا معلوم شود همه ی وسایل دست نخورده باقی مانده است .

 

                ج -   تا معلوم شود همه هیج یک از وسایل کارا یی ندارد.

 

                د -   تا معلو م شود آیا ابزار مناسب در اختیار دارند .

 

20-نیروی اصطکا ک بین جسم به چه چیزی بستگی دارد؟

 

                 الف – نیروی فشارنده عمود بر دو سطح               ب- اندازه سطح دو جسم             ج- جنس سطوح

 

                 د – الف و ج

 

         21- کدام مورد زیر دربار ه ی حرکت نادرست است ؟

 

                الف – تمام ذره های سازنده ی مواد در حرکت اند .

 

                ب -   همه تغییرات پدیده ها حاصل حر کت است .

 

         ج -    در مواد همه حرکت ها دیده می شوند .

 

         د -   برای انجام حرکات حرکت انجام می شود .

 

   22- هرگاه .........یک جسم نسبت به یک نقطه تغییر کند می گوییم آن جسم نسبت آن نقطه در حال حرکت است .

 

         الف -  حجم                  ب-  فشار                ج – دما                   د- مکان            

 

         23- کدام یک از گزینه ها ی زیر مربوط به دانستنی ها و مهارت ها نیست .   

 

                الف – اجسام مختلف را به کمک آهن ربا به دودسته طبقه بندی کند .

 

                ب -   دو آهن ربا را از نظر قدرت جذب مقایسه کند .

 

ج‌-        حاصل مشاهدات خود را از طریق نقاشی  و بیان شفاهی برای دیگران شرح دهد .

 

                د -    ضوابط کار گروهی را رعایت کند.

        

24- قدرت اسرار آمیز برخی سنگ ها که عمو ماً در ناحیه ........... در آسیای صغیر یافت می شدند .  

 

                 الف – ما لزی               ب-   تایلند                   ج -  ماگنزیا                د – هیجکدام

 

        25- کدام یک از تعریف های زیر برای آهن ربا ی حلقوی صحیح می باشد ؟

 

               الف – آهن ربا حلقوی همان آهن ربا ی تخت است که خم شده است و قطب های آن در دو سر آهن ربا هستند .

 

               ب – آهن ربا ی حلقوی همان آهن ربا ی تخت است که خم شده است و قطب های آن مشخص نیست .

 

               ج -  آهن ربا ی حلقوی  گاهی دو قطب یکی شعاع داخلی حلقه ودیگری شعاع خارجی آن و گاهی یک قطب یک طرف حلقه

                    و دیگری طرف دیگر حلقه است .

 

د‌-        همه موارد

 

         26- دانش آموزان در پایان طبقه بندی اشیا ء باکمک آهن ربا به جه نتیجه ای می رسند ؟    

 

                الف -  آهن ربا همه ی اجسام را جذب می کند .

 

                ب -  آهن ربا بعضی از اجسام را جذب می کند و بعضی را جذب نمی کند .

 

                ج -   آهن ربا هیچ یک از اجسام را جذب نمی کند .

 

د‌-       آهن ربا وقتی که اجسام را جذب می کند خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهد.

 

27- آهن ربا ی دایمی اغلب از آلیا ژ..........و............ساخته می شود.

 

               الف – آهن و مس                  ب- آهن و آلمینیوم                    ج- آهن و سرب             د- آهن و فولاد

 

28- آهن ربا ی دور یخچال از مخلوط .........و مواد دیگر به دست می آورند .

 

                الف -  مس                         ب – سرب                             ج– آهن                           د-  فولاد

 

29-  وقتی که به  دانش آموزان می گویید که ما یلید آزمایشان (یا مشا هداتشان )را برای شما شرح دهند ، متوجه می شوند که شما  

      ما یلید آن ها به ............. 

 

      الف –به بعضی جیز ها توجه کنند .                          ب – اصلاً به هیج حیز نوجه نداشته باشند .

 

   ج – فقط به چیز های مهم توجه کنند .                        د-  به جزئیات توجه کنند .

 

      30-  در فعالیت های گروهی هر کدام از افراد گروه باید ................

        

              الف – فقط سر گروه  در تمام مراحل یک فعالیت درگیر باشد

 

              ب – چند نفر از افراد گروه در تمامی مراحل یک فعالیت درگیرباشد.

 

              ج- فقط معلم در تمامی مراحل یک فعالیت در گیر باشد .

 

             د-تمامی افراد گروه در تمامی مراحل بک فعالیت درگیر باشد.                                                       

 

       31- قدرت آهن ربا ی الکتریکی بستگی دارد ؟

 

             الف- تعداد دور سیم پیج            ب- جنس آهن داخل سیم پیچ          ج- قدرت جریان برق             د-هر سه موارد

 

    32--کدام ماده جذب آهن ربا نمی شود؟

 

          الف - کبالت              ب-  آلمینیوم              ج- آهن             د- نیکل

 

       33-کدام مورد زیر در باره ی آهن ربا درست می باشد ؟

 

                الف – قدرت آهن ربا در همه نقاط آن بکسان است  .                 ب-  بیش ترین قدرت آهن ربا در وسط آن قرار دارد .

 

                ج -    قطب های آهن ربا در دو سر آن قرار دارد .                    د- همه ی آهن ربا ها غیر قابل انعطا ف هستند .

 

         34-در پایه ی اوّل ابتدایی کدام مفهوم مربوط به آهن ربا تدریس می شود؟

ااا

                الف -  قدرت آهن ربا با ضربه و تکه تکه شدن کاهش می یابد.

 

    ب-     زمین هم مثل آهن ربا دو قطب دارد

 

    ج-     اولین بار از خاصیت مغناطیسی برای جهت یابی کشتی ها استفاده شد .

 

                 د- قدرت آهن ربا های مختلف متفاوت است.

 

          35- در کدام وسیله از آهن ربا استفاده نمی شود ؟

 

                 الف – جا سوزنی                ب- لامپ            ج-   یخچال              د- جرثقیل

 

          

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |